Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


270                      FLORA INDICA.
bus, floribus laxins racemosis, longins pedicellatis, bracteisque multoties majoribns.—
Folia longe petiolata, subtus pallida.  Mores aurei.
c. Radix fusiformis.  Calcar br&oe> saccatum.
20. C. latiflora (H.f. et T.); caulibns v. scapis foliisque e radiee
v. caule brevi plurimis, foliis longe petiolatis glaucis bi-tri-pinnatisec-
tis, segmentis petiolulatis ultimis lineari-oblongis, scapis medio 2-folia-
tis rarius subumbellatim ramosis, floribus subumbellatis longe pedicel-
latis, bracteis maguis linearibus, calcare brevi obtuso, petalis exteriori-
bus latis dorso late alatis.
HAB. In Himalaya oriental! alpina, alt. 12-15,000 ped.: Sikkim, ad
Tankra!—(PL Aug") (v. v.)
Herba pusilla, 2-4-uncialis, glaucescens, csespitosa, carnosula, sicco nigra, flae-
cida. Rhizoma simplex, gracilc, 6-poll, v. pedale, apicc foliosura. Folia radicaKa
plurima, late ovata v. ovato-deltoidea, 1-2-pollicaria, apicibus scgmentorum acutis,
petiolo gracili 1-2-^ollicari,-4>asi late membranacco-vaginaute, Scapi basi uudi,
iuterdum ad axillas foliorum 'umbellatim ramosi, ramo iatcrmedio florifero, hterali-
bus 2-phyllis, supra medium 2-foliatis, foliis oppositis petiolatis, radicalibus consimili-
bws iulcrduni ad peiiolum vaginantem aquamceformem reductis. f lores 3-6, pro
plaiita magiii, pedicello brcviores, jn&ide ccerulei, apioe flavidi. 'Bractea elongate,
sjmplices, lincares. Sepala squammformia, laccra. Petala eiteriora brcvia, lata,
do*so late alata, ala interdiua secus calcar producta. Ovarium lineari-ellipticum,
multiovulatum; stylo brevi; stiymatfi rcuiformi
A. very remarlcable and distinct little species, readily distinguished by its long rlii-
zoijnu, many scapes and radical leaves, pairs of opposite leaves on the scape, which
is simple or branched, long linear erect bracts, large, very broad, pale blue-grey
flower, and very short broad spur.
21. C* A&ftgaliKia (H.f. et T.); erecta, rptmsta, subrigida,
glauca, caule solcato subsimplici, foliis camosulis bipinnatiseutis, seg-
mentis petiolulatis parvis pinuatiMs lobatis aristato-acuminatis, ra-
cemo densiftoro, bracteis subulatis membranaceis albis, calcare brevis-
simo obtuso, petalis exterioribus planiusculis, siliquis magnis pendulis
linearibus.
HAB. In Tibetia occidental, alt. 14-16,000 ped.: Nari,prope Bekar,
Sacquemont! 'Ladak 1—(Fl. Jul.) (t?.t?*)
Herba robusta, glauca, 1-2-pedalis. Cwfa basi relio^tuis suberosis vagiuarum cir-
cumdatus, collo diametro pollicari, supurno ^rassitie penn« anserine, sulcatus, simplex
v. divisus. fylia oinnia couforinia, o/nto-'oblpnga, radicalia plurima, caulina alterua
petiolata, 3-6,poll, longa, Jaciniis crassia coriacoisque caulinia petiolo basi obscure
dilatato, segmfeatis \~^ poll, longis, latia angustisve. Ractmvs brevia, densiflorus,
Aoribns imbrieatis subpendolis. Bractea parvas, Jeciduae, ^ plL longee. Pedictlti
breves, crassi,!|cujrvi, Floret •£«$ poll, longi, flavi, anguste eloagati. Sepata lan-
ceolata, sabulalta, basi rotundata, fimbriato-lacera. Petala subcarnosa, cxtcriora apice
abrupte acuminata, apicibus recurvis, marginibus membranaceis, lateralia libera; cal-
care brevi obtnso incurve. Ovarium Imeari-lauceolatuiu, stylum gracilera tcquaus';
stigmate parvo; ovulia plurimia. tiiliqutf magnm, strict^, pendulffi v. cernuao, 1-1J
poll longa, | pol1 Inta.', in stylum pugiouiformem angustatas; valvse tumidte. S4-
mi/ta aplendentia,
A most distinct species, conspicuous for its size, robust habit, glaucous hue, brittle
texture when old, aod its curious subulate bracts, lanceolate-subulate sepals, recurved
ti[ta to the outer petals, very large siliqua with rigid persistent pungent styles, at>4
large seeds. It varies extremely in the size and cutting of the leaf-lobes, -Tacqitf
inont's specimens were accidentally mixed with C. (Jortec/udovii. It, is neurlly